Adatvédelmi tájékoztató

ALMÁRIUM Rendezvény-, PR és Hostessügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatvédelmi irányelvek

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Almárium Kft. rendezvényszervező ügynökség által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket. Ez az adatvédelmi dokumentum leírja, hogyan kezeljük a személyes adatait és mekkora figyelmet fordítunk az Ön által megadott adatok biztonságos tárolására. Jelen irányelvek vonatkoznak minden olyan információra, melyet megadtak a számunkra.  

ÉRTELMEZŐ FOGALMAK

Felhasználó:

 • bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

személyes adat:

 • az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve.

adatkezelő:

 • az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés:

 • az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

adatfeldolgozó:

 • az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi. Jelen esetben Almárium Kft., későbbiekben: adatfeldolgozó

hozzájárulás:

 • az érintett akaratának önkéntes beleegyezése, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A személyes adatok az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő részére végzett feldolgozását szabályozza a Szolgáltatási Szerződés szerinti Szolgáltatások teljesítése érdekében. Az Adatfeldolgozó a Személyes Adatokat kizárólag a jóváhagyott cél érdekében és a vonatkozó jogszabályoknak, a jelen Adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően köteles feldolgozni.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Almárium Kft. az ügyfelektől érkező adatok felhasználásának jogszerűségét nem vizsgálja. A felhasználhatóságról, hozzájárulásokról az adat átadója gondoskodik.

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS TEVÉKENYSÉGE

Név: Almárium Kft. Székhely: 1139, Budapest, Váci út 83. Telefon: +36 30 924 8064 E-mail: info@almarium.net  

Adatvédelmi felelős: Almási Adrienne
Adatvédelmi felelős beosztása: Ügyvezető Igazgató

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatfeldolgozó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatvédelmi szabályok betartásáért az Adatfeldolgozó a felelős. Az Almárium rendezvényszervező ügynökség dolgozói az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartásáért személyes felelősséggel tartoznak.

AZ ADATKEZELÉS TÁRGYA

Az Almárium rendezvényszervező ügynökség. Tevékenysége során az ügyfél megrendelésére rendezvényszolgáltatást végez. Az Almárium saját ügyviteli rendszerébe kerülnek rögzítésre az adatok (helyszín, program, létszám, költségek).

AZ ALMÁRIUM KFT-VEL MEGOSZTOTT ADATOK

Ezek azok az adatok, melyek egy adott célból oszt meg velünk. Ilyen adatok például: Név, email cím, telefonszám

AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

Az Adatfeldolgozó adatkezelésre feljogosított munkavállalói, a vele szerződéses jogviszonyban álló, együttműködő alvállalkozói (pl. szállodák), valamint a munkaerő közvetítésre (pl. hostessek) vonatkozóan vele szerződéses kapcsolatban álló megbízói. Az Almárim Kft, illetve képviseletében eljáró személyek az általuk megismert személyes adatokat a jelen Szabályzatban foglalt alapelveknek megfelelően kezelik.

MILYEN ADATOKAT TÁROLUNK?

A rendezvény megszervezéséhez a megrendelő/kapcsolattartó adatait (név, email cím, telefonszám) és bizonyos esetekben (az adott eseményt megrendelő cég megbízásából) a rendezvényen résztvevők nevét tároljuk. A résztvevőkről a néven kívül más Személyes Adatot nem tárolunk. Az ügyfél megbízásából és kérésére az Almárium Kft-hez eljutó minden egyéb adatot az Almárium Kft. saját céljaira nem használja fel (hírlevél, egyéb megkeresés). adatokra a szállodai szobalistához és a helyszíni regisztráció van szüksége a szervező ügynökségnek. Az adatokat minden esetben az ügyfél/megrendelő juttatja el az Almárium részére. Az adatokat biztonságos módon tároljuk. A hozzáférésről belső jogosultsági és informatikai biztonsági szabályzattal rendelkezünk. Az Almárium a rendezvényen résztvevők névsorát a helyszíni foglalások érdekében a helyszín képviselőjének átadja. A rendezvényszervező ügynökség saját ügyviteli rendszert használ, amely a szükséges biztonsági előírásoknak megfelel. Az Almárium rendezvényszervező ügynökségként, a rendezvényszervezéshez szükséges szobalistákat tárolja, amelyeket 90 nap után törli. Az adatok tárolása a vendégek regisztrációja és a szállásfoglalás érdekében történik. az Almárium Kft minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátummal, és más, az üzenetben megadott egyéb Személyes Adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 365 nap elteltével töröl. A Személyes Adatok feldolgozása kizárólag az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó és a Jóváhagyott Alvállalkozók által felügyelt, a Jóváhagyott Területen található technológiai környezetekben történhet.

MILYEN EGYÉB ADATOKAT TÁROLUNK?

Az Almárium rendezvényszervező ügynökség az új munkavállalók megkeresése esetén, a beérkező önéletrajzokat a kiválasztás folyamatát követő legkésőbb 30 napon belül törli. A rendezvényszervező tevékenysége folytán, az eseményeken fotókat készíthet az Ügyfél megbízásából. A fényképeket biztonságos, jelszavazott módon tároljuk. A felhasználásáról az Ügyfél írásos hozzájárulással dönthet. A képeket és videókat legkésőbb 12 hónapon belül töröljük.

HOL TÁROLJUK AZ ADATOKAT?

Az Almárium saját ügyviteli rendszerébe kerülnek rögzítésre az adatok (helyszín, program, létszám, költségek, megrendelő cég kapcsolattartójának, neve, telefonszáma és e-mail címe) A Személyes Adatok feldolgozása kizárólag az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó és a Jóváhagyott Alvállalkozók által felügyelt területen, csakis kizárólag az ő számukra jóváhagyott és előzetesen engedélyezett, technológiai környezetekben történhet. Amennyiben, ha a Személyes Adatokat távoli helyszínről érik el, az a Személyes Adatok továbbításának tekintendő. Ez eset miatt, a Személyes adatok elérése a Jóváhagyott Területen kívülről tilos.

MILYEN BIZTONSGÁI INTÉZKEDÉSEKKEL ÉS TÁROLÁST SZABÁLYOZÓ LÉPÉSEKKEL BIZTOSÍTJA AZ ALMÁRIUM KFT., HOGY SZEMÉLYES ADATAI MEGFELELŐ VÉDELMET ÉLVEZZENEK?

A Személyes Adatok védelmét szabályozó európai törvényekkel összhangban megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy személyes adatai ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe, illetve hogy azokkal visszaélés ne történhessen Az ügyfél adatok biztonságos tárolása érdekében az Almárium törekszik az elérhető legbiztonságosabb megoldásokat használni (felhő alapú Microsoft és Dropbox szolgáltatások). A biztonságos adatkezelés kiterjed mind a szoftveres megoldásokra, mind az adatkezelésben résztvevő kollégák részletes tájékoztatására.

KINEK ADJUK TOVÁBB AZ ADATOKAT?

Az Almárium a rendezvényen résztvevők névsorát a helyszíni foglalások érdekében a helyszín képviselőjének átadja. Az adatokat minden esetben az ügyfél/megrendelő juttatja el az Almárium  részére. Az adatokat biztonságos módon tároljuk. A hozzáférésről belső jogosultsági szabályzattal rendelkezünk.

MILYEN ADATOKAT ADUNK TOVÁBB?

Az Almárium a rendezvényen résztvevők névsorát adhatja tovább, amelyek az Almárium saját ügyviteli rendszerébe kerülnek rögzítésre, és amelyeket megfelelően biztonságos módon tároljuk.

AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az Adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül köteles minden ésszerű lépést megtenni és minden indokolt intézkedést bevezetni annak érdekében, hogy elkerüljön bármiféle adatvédelmi incidenst. Az Adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül köteles közölni az Adatkezelővel minden olyan információt, amely befolyásolhatja az Adatkezelő képességét az Adatfeldolgozó által felügyelt és egyéb Személyes Adatok titkosságának és épségének fenntartására, vagy az Adatkezelő képességét az adatvédelmi incidens miatt felmerülő bármilyen negatív hatás minimalizálására.

MIKOR TÖRÖLJÜK AZ ADATOKAT?

A kapcsolattartásához szükséges adatokat az Almárium tárolja, a nem élő kapcsolatokat legkésőbb 6 hónapon belül töröli a rendszerből. A rendezvénnyel kapcsolatos Személyes Adatokat a rendezvényt követően legkésőbb 90 nap után törli. Az Almárium Kft. az adatokat kizárólag a feladatai ellátáshoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatfeldolgozó véglegesen törli azon Személyes Adatokat, amelyek esetében a kezelt időtartama lejárt. Az Adatfeldolgozó az általa kezelt Személyes Adatokat a rendezvény befejezését követő 90 napig megőrzi.

A FELHASZNÁLÓ HOL TUD ÉRDEKLŐDNI AZ ADATAIRÓL ÉS MIKÉNT TUDJA TÖRÖLNI?

Önnek joga van megnézni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről. Kérheti tőlünk, hogy küldjünk erről egy áttekintést, ehhez csak egy e-mailt kell írnia az info@almarium.net címre.

Az Adatfeldolgozó köteles:

 • a nem megfelelő Személyes adatokat kijavítani vagy azonnal törölni a tulajdonos kérésére
 • az Adatfeldolgozó vagy bármely Adatfeldolgozó Alvállalkozó birtokában lévő vagy felügyelete alatt álló, bármilyen formájú adat-visszakeresési vagy tárolási létesítményben tárolt Személyes adatokról másolatot kiadni
 • a Személyes adatok feldolgozásáról azonnali tájékoztatást adni
 • segítséget nyújtani bármely Adattulajdonos által vagy nevében történő bármilyen igénylés vagy felszólítás, valamint bármely előre látható igénylés vagy felszólítás tekintetében, amely Személyes adatokra vonatkozik, és
 • szükség szerint egyebekben is indokolt segítséget nyújtani az Adatkezelőnek, hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni jogszabályi kötelezettségeinek.

AZ ADATÁRAMLÁST BEMUTATÓ FOLYAMATÁBRA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Almárium Rendezvényszervező ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt. Kiemelkedően fontos és hangsúlyos változtatásunkról értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Erre javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon Adatvédelmi Szabályzatunkat. Minden egyéb adatvédelemmel kapcsolatos kérdésben felveheti a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPO) e-mailben az info@almarium.net címen.

 A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, kijelentem, hogy adataimat önkéntesen adom meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok.